Skip to main content

Exhibiton View

Exhibiton View

Exhibiton View

From left to right:  Claes Oldenberg (on pedestal), Sol LeWitt, Kay Rosen, Louise Bourgeois, Alex Katz and Charles LeDray (on desk)

Go Back